XXIII Zjazd Kościoła – Relacja „na żywo”

W dniach 25-27 maja w Podkowie Leśnej odbywa się XXIII Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, któremu towarzyszyć będzie hasło: „PÓJDĘ – Zmieniać, Inspirować, Tworzyć więzi, Czynić uczniami, Świadczyć”

Zjazd delegatów z trzech Diecezji: Zachodniej (z siedzibą w Poznaniu), Wschodniej (z siedzibą w Warszawie) i Południowej (z siedzibą w Krakowie), odbywa się co pięć lat.  jego celem jest w szczególności wybór na kolejną pięcioletnią kadencję głównych urzędników Kościoła: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz pozostałych radnych Rady Kościoła. Zjazd Kościoła to także przyjęcie sprawozdań dotychczasowych liderów Kościoła, a także zharmonizowanie planów działania Kościoła w Polsce z planami ogólnoświatowego Kościoła adwentystów. Sesje administracyjne Zjazdu odbędą się w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej.

Poniżej prezentujemy relację z dwóch dni obrad sesji.

[Relacja: Zbigniew Makarewicz, Daniel Kluska]
[Zdjęcia: Daniel Kluska]

Transmisja nabożeństwa na kanale ORTV Głos Nadziei

16.40 – Obrady XXIII Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zakończono modlitwą pastora Jarosława Dzięgielewskiego.

16.21 – Pastor Jarosław Dzięgielewski, Przewodniczący Kościoła Adwentystów w Polsce, kończy obrady Zjazdu krótkim rozważaniem Słowa Bożego.

16.05 – Wszyscy członkowie Rady Kościoła otrzymali w głosowaniu wymagane przez Statut poparcie. 

15.50 – W tej chwili delegaci mają możliwość składania kolejnych wniosków dla nowej Rady Kościoła.

15.48 – Trwa przeliczanie głosów. W skład Rady, obok przewodniczącego Kościoła, sekretarza i skarbnika, wchodzi trzech przewodniczących Diecezji (będą powołani na najbliższych Zjazdach) będzie reprezentant instytucji kościelnych, przedstawiciel pastorów i mniejszości ukraińskiej oraz po trzech radnych z każdej Diecezji. W sumie Rada Kościoła składa się z 17 członków. 

15.31 – Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego, pastor Ian Sweeney przedstawił sprawozdanie z obrad Komitetu. Rozpoczęto głosowanie.

15.17 – Przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego, pastor Daniel Duda podziękował za dotychczasową, długoletnią służbę pastorowi Maksymilianowi Szklorzowi.

15.10 – Pastor Robert Csizmadia podziękował pastorowi Markowi Rakowskiemu za jego dotychczasową służbę.

15.05 – Ogłoszono wyniki głosowania w sprawie propozycji na urząd sekretarza i skarbnika Kościoła, obie kandydatury zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów. 

13.47 – Prowadzący obrady pastor Remek Krok ogłosił czas przerwy obiadowej, który potrwa do godziny 15.00

13:24 – Komitet Nominacyjny powrócił ze swoich obrad. Przedstawiono kandydaturę na urząd sekretarza. Zaproponowano na to stanowisko pastora Piotra Bylinę. Na urząd skarbnika Komitet zaproponował pastora Piotra Gołaszewskiego. Rozpoczęto głosowanie nad każdą z kandydatur oddzielnie. Wyniki będą znane po przerwie obiadowej, która zakończy się o godzinie 15.00

12.01 – W tej chwili jest czas na składanie wniosków zjazdowych dla nowej Rady Kościoła.

11.35 – Sekretarz Wydziału Transeuropejskiego, pastor Robert Csizmadia podzielił się swoimi refleksjami z obecności na młodzieżowym spotkaniu w Brazylii. Obecnie trwa projekcja filmu na temat działalności misyjnej Kościoła w tym kraju w ramach ogólnoświatowego projektu “I will Go!” (Pójdę!) 

11.30 – Prowadzący obrady zaproponował 15 minut przerwy.

11.10 – Strategia Kościoła została przyjęta większością głosów. Rozpoczęto dyskusję nad nowelizacją Statutu Kościoła.

10.58 – Delegaci Zjazdu dalej dyskutują na temat strategii Kościoła na najbliższe lata. Zgłaszane są postulaty i propozycje.

9.50 – Trwa dyskusja na temat strategii Kościoła na najbliższą kadencję. Pastor Marek Rakowski omawia 10 głównych punktów aktywności Kościoła. 

9.40 – Komitet Nominacyjny udał się na kolejne obrady. Pozostali delegaci wysłuchują kolejnych sprawozdań. Przyjęto sprawozdanie Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej, Wydawnictwa “Znaki Czasu” i Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej.

9.11 – Rozważanie Słowa Bożego prowadzi pastor Ian Sweeney. Tłumaczy pastor Mateusz Krzesiński.

9.10 – Dorothy Porawski wprowadziła uczestników w poranne nabożeństwo pieśnią „Święty jest nasz Pan”.

9.00 – Drugi dzień obrad rozpoczyna się od nabożeństwa. Zgromadzeni wielbią Boga pieśnią „O błoga pewność”.

22.15 – Dzisiejsze obrady zakończył modlitwą pastora Piotra Byliny.

21.38 – Po przeliczeniu głosów przez sekretarzy Zjazdu, współprzewodniczący obrad, pastor Remigiusz Krok ogłosił, że nowym przewodniczącym Kościoła Adwentystów w Polsce będzie pastor Jarosław Dzięgielewski.

21.34 – Przyjęto przez głosowanie sprawozdania kolejnych sekretariatów: Szkoły Sobotniej, Zdrowia, Osób Szczególnej Troski, CHSCH, ADRA, Domu Opieki “Samarytanin” oraz Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei”.

21.12 – Komitet Nominacyjny jest gotów do przedstawienia częściowego sprawozdania ze swoich obrad. Komitet zaproponował, by funkcje przewodniczącego Kościoła w kadencji 2023-2028 pełnił pastor Jarosław Dzięgielewski. Propozycję Komitetu Nominacyjnego poddano głosowaniu tajnemu. Obecnie sekretarze Zjazdu zliczają głosy. 

20.35 – Słowo Boże kieruje do zgromadzenia pastor Robert Csizmadia, Sekretarz Wydziału Transeuropejskiego, tłumaczony przez pastora Mateusza Krzesińskiego.

20.30 – Po przerwie na kolację, delegaci spotkali się na nabożeństwie wieczornym, które potrwa do godz. 21.00.  Po wspólnej pieśni „Wielki Boże”, zgromadzeni mieli okazję usłyszeć pieśń „Tyś wszystkim jest” w wykonaniu Dorothy Porawski i Daniela Kluski.

18.40 – Nadszedł czas na kolację. Wracamy z relacją o godzinie 20.30

18.30 – Przyjęto przez głosowanie sprawozdanie sekretariatów: dzieci, edukacji, kaznodziejstwa, komunikacji i mediów, misji, grupy misyjnej “3 Aniołowie”, misji kobiet, ZHA Pathfinders, sekretariat spraw publicznych, rodziny.

17.45 – Złożono wniosek o przyjęcie sprawozdań sekretariatów i instytucji pojedynczo. Wniosek został przyjęty przez delegatów. W tej chwili trwa głosowanie na przedstawionymi sprawozdaniami.

17.25 – Komitet Nominacyjny pod przewodnictwem pastora Daniela Dudy udał się na obrady. 

17.20 – Komitet Statutowy po odbytym spotkaniu złożył wniosek o zwiększenie składu osobowego nowego Komitetu Statutowego do 11 osób. Wniosek przyjęto przez głosowanie. 

16.50 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, pastor Ian Sweeney przedstawił kwestie związane z poszerzeniem stałego Komitetu Statutowego składającego się w tej chwili z 7 osób. Zasugerował zwiększenie liczby członków tego Komitetu o kolejne dwie lub cztery osoby, celem większej reprezentacji. Przejęto wniosek, by dotychczasowy Komitet Statutowy spotkał się celem uchwalenia dodatkowej propozycji zmian w obecnym Statucie Kościoła. 

16.40 – Na wniosek przewodniczącego Zjazdu, pastora Ryszarda Jankowskiego, poprzez uchwałę przyjęto sprawozdania przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Kościoła za minione 5 lat.  

16.26 – Komitet Organizacyjny złożył sprawozdanie. Zaproponowano skład Komitetu Nominacyjnego (12 osób). Zaproponowano, by w skład Komitetu Nominacyjnego weszli trzej dotychczasowych przewodniczących Diecezji i po trzech przedstawicieli z każdej Diecezji. Trwa liczenie głosów przez sekretarzy Zjazdu. 

15.35 – Aktualnie najważniejsze myśli ze swojego sprawozdania przedstawia dotychczasowy skarbnik Kościoła, pastor Maksymilian Szklorz.

13.30 – Czas na przerwę obiadową, która potrwa do godziny 15.30

13.15 – Pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła Adwentystów w Polsce, przedstawia najważniejsze myśli swojego sprawozdania.  

12.55 – Delegaci wysłuchują teraz sprawozdania przewodniczącego Kościoła Adwentystów w Polsce, pastora Ryszarda Jankowskiego. 

12.50 – Komitet Organizacyjny udał się na spotkanie pod kierownictwem pastora Daniela Dudy, Przewodniczące Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Wybranymi członkami Komitetu Organizacyjnego są kolejno wybrani: trzej przedstawiciele pracowników Kościoła oraz trzech przedstawicieli z każdej Diecezji. Razem 12 osób.

12.24 – Komitet Organizacyjny przedstawia Zjazdowi Kościoła kandydatów na członków Komitetu Nominacyjnego, Stałego Komitetu Statutowego oraz innych komitetów – według istniejących potrzeb, stosownie do uchwały Zjazdu Kościoła. 

11.25 – Zainicjowano procedurę powołania Komitetu Organizacyjnego. Po wspólnej modlitwie delegaci udali się do wyznaczonych sal.

11.15 – Powołano delegatów nominowanych w osobach dyrektorów sekretariatów. Przyjęto agendę obrad. Powołano współprzewodniczącego Zjazdu w osobie pastora Remigiusza Kroka (Diec. Wschodnia) 

11.01 – Na sali obecnych jest ze 158 delegatów spośród 171 powołanych. Ogłoszono prawomocność Zjazdu. Powołano sekretarzy Zajazdu: pastor Piotr Bylina (Diec. Zach), pastor Taras Semieniuk (Diec. Wschodnia), br. Zenon Skorupski (Diec. Południowa) .

10.47 – Delegaci mają okazję zapoznać się z krótkim filmem wideo podsumowującym działalność Kościoła Adwentystów w różnych obszarach, w trakcie ostatniej kadencji.

10.45 – Pastor Andrzej Siciński wita gości, przedstawicieli władz, pana Andrzeja Sosnowskiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz panią Monikę Piszcz-Czaplę, Naczelnika Wydziału Regulacji Prawnych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

10.35 – Jezus jest aktywnie obecny pośród wierzących, stawia przed swoim Kościołem “otwarte drzwi” (Ap 3:8). To drzwi szans i możliwości. Czy będziemy umieli wykorzystać nieograniczone możliwości uczynienia dla Boga czegoś wielkiego? Czy zechcemy być w większym wymiarze błogosławieństwem dla społeczeństwa, w którym żyjemy. Bóg zdaje sobie sprawę z naszej słabości. On wyposaża nas w moc! Niechaj ten Zjazd będzie okazją do podjęcia Bożych szans i wyzwań! 

10.16 – Rozważanie biblijne kieruje do delegatów przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystycznego, pastor Daniel Duda. Tłumaczy br. Łukasz Romanowski 

10.25 – Na bazie 7 listów do Kościołów (Apokalipsa 2-3) mówca zadaje pytanie: Jaka jest wola Boża dla polskiego Kościoła na dziś? Jako ludzie wierzący musimy uważnie wsłuchać się w głos Ducha Świętego, który przemawia swego ludu.

10.12 – Dorothy Porawski wielbi Boga pieśnią wraz ze swoimi synami. Pieśń zatytułowana „Słowo Ciałem się stało”

10.10 – Zjazd rozpoczęto pieśnią “Duszo moja, chwalże Pan” fragmentem z Księga Apokalipsy 3:1-7 i modlitwą pastora Maksymiliana Szklorza. 

10.05 – Pastor Ryszard Jankowski powitał zgromadzonych delegatów i gości 

10.04 Sesja wstępna zaplanowana jest od 10.00 do 11.30 

9.59 – Za kilka minut o godz. 10.00 rozpocznie się XXII Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Postaramy się na bieżąco przekazywać najważniejsze wydarzenia z sali obrad i pracy komitetów zjazdowych.